For English scroll down

Stage opdracht: Markt strategie in-vitro testen voor de huid

Kom stage lopen bij Locsense

Locsense B.V. is een innovatieve ontwikkelaar van bio-electronica. We dragen bij aan het verminderen en vervangen van dierproeven voor medicijnontwikkeling en cosmetica, door meetapparatuur voor in-vitro testen te ontwikkelen. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is in staat om celgroei, barrière-integriteit en celactiviteit te monitoren. Deze parameters zijn relevant om b.v. toxiciteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te bepalen.

Een voorbeeld is de toepassing op huidcellen. Dierproeven voor cosmetische doeleinden zijn sinds 2013 verboden. Het testen van  cosmetische componenten op huidcellen in kweek is een alternatieve methode. Wij ontwikkelen en leveren instrumenten om hier metingen aan te doen en zo de groei te volgen en de mate van irritatie /beschadiging die mogelijkerwijs optreedt na het blootstellen aan componenten/ingrediënten voor o.a. cosmetica.

Opdracht

De in-vitro testmarkt voor cosmetische ingrediënten is volop in ontwikkeling en hierin spelen zowel kleinere als grotere partijen een rol. Locsense wil zich verder positioneren in deze markt. De opdracht bestaat uit een marktonderzoek en uitwerking van de aanpak van deze markt. Je behandelt vragen als:

  • Aan welke eisen moeten innovatieve instrumenten en diensten voldoen?
  • Wat zijn geschikte marketingkanalen?
  • Hoe kan het verdienmodel verbeterd worden

Profiel

Je bent een master- of bachelorstudent commerciële economie of (technische) bedrijfskunde met affiniteit voor de technologiesector.

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen worden gericht aan: Susan Roelofs, PhD (directeur Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.

Internship assignment: Market strategy in-vitro testing for skin applications

Come and join Locsense for an internship

Locsense BV is an innovative developer of bio-electronics. We contribute to reducing and replacing animal testing for drug development and cosmetics by developing measuring equipment for in-vitro testing. The Artemis impedance spectrometer/TEER detector is capable of monitoring cell growth, barrier integrity and cell activity. These parameters are relevant to e.g. determine drug toxicity and efficacy.

An example is the application to skin cells. Animal testing for cosmetic purposes has been banned since 2013. Testing cosmetic components on skin cells in culture is an alternative method. We develop and supply instruments to measure this in order to monitor growth and the degree of irritation/damage that may occur after exposure to components/ingredients for cosmetics, among others.

Assignment

The in-vitro testing market for cosmetic ingredients is in full development and both smaller and larger parties play a role in this. Locsense wants to position itself further in this market. The assignment consists of a market study and elaboration of how to approach this market. You deal with questions such as:

  • What requirements must innovative instruments and services meet?
  • What are suitable marketing channels?
  • How can the revenue model be improved

Profile

You are a master or bachelor student in commercial economics or (technical) business administration with an affinity for the technology sector.

Contact

Questions and applications can be directed to: Susan Roelofs, PhD (director Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.